Acceso e admisión

a) Titulación. Terán preferencia as solicitudes de admisión correspondentes a persoas que contan cunha titulación das especificadas como afíns no Perfil de ingreso recomendado.
b) Expediente académico.
c) Experiencia profesional, de voluntariado, docente ou investigadora en actividades propias do ámbito do Máster.
d) d) Formación complementaria e outros méritos (coñecemento de idiomas, estancias no estranxeiro, achegas científicas ou outra formación).
(Segundo o establecido no Artigo 17 do Real Decreto 1393/2007, modificado polo Real Decreto 861/2010).

Información orientativa: https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normativa_Academica_2015_2016.pdf 

A documentación que é necesario achegar para o proceso de preinscrición é a seguinte: